نقد فیلم لاک قرمز

در این مطلب فیلم «لاک قرمز»، اولین ساخته سید جمال سید حاتمی، را بررسی خواهیم کرد.

ادامه مطلب